Algemene voorwaarden

ALGEMENE VERKOOPS –EN BETALINGSVOORWAARDEN

 

 

ALGEMEENHEDEN

1 Tenzij anders schriftelijk door de partijen overeengekomen, vertegenwoordigen de onderstaande clausules en voorwaarden het geheel der overeenkomsten, gesloten tussen koper en verkoper, niettegenstaande iedere andersluidende bepaling die zou kunnen voorkomen op de bestelbonnen of andere documenten door de verkoper uitgeschreven. De verkoper, met name Stig Lauwaert BVBA wordt hierna genoemd als ‘de BVBA’. De koper wordt hierna genoemd als ‘de klant’.

2 De benaming “steen” welke in volgende clausules gebruikt wordt, moet in de breedste zin begrepen worden en is van toepassing op alle natuurstenen zoals zand- en kalksteen, marmer, graniet, leisteen, kwartsiet, blauwsteen, enz zonder dat deze lijst, opsommend zijnde, hierdoor beperkt is.

OFFERTES/BESTELLINGEN

3 Bestellingen worden pas als definitief beschouwd nà schriftelijke en ondertekende bevestiging door de klant.

MONSTERS

4 Daar steen een natuurlijk materiaal is, wordt hij verkocht met alle kleurschakeringen en bijzonderheden die hem van nature eigen zijn, zoals vlammen, beddingen, kristallijnaders, roestpunten, kalkaders, fossieliën, schelpen, geodes, enz. Dit kan niet als fout worden beschouwd of aanleiding geven tot weigering of tot het toestaan van een prijsvermindering. Het monster geeft een beeld van de steen, marmer of iedere andere natuursteensoort wat betreft de oorsprong, typische signatuur en de algemene kleurschakering. Dat houdt geenszins in dat kleur, tekening en aderstructuur van monster en levering identiek zijn. Iedere steen wordt bewerkt en verstevigd volgens de regels van de kunst en door zijn aard en vorm.

PRIJS

5 De offertes en prijs blijven geldig gedurende twee kalenderweken vanaf hun formulering.

6 De BVBA behoudt eveneens de mogelijkheid zijn prijzen aan te passen indien de uitvoeringsdocumenten voor werken, vergeleken met de documenten geleverd voor het opstellen van de offerte, afwijkingen moesten vertonen wat materiaal, bewerking, afmetingen of hoeveelheden betreft.

METING EN FACTURATIE

7 Het meten van de bewerkte stenen gebeurt zoals gebruikelijk met inbegrip van de voegen, iedere meting van lengte, breedte of dikte die één of meerdere millimeters inhoudt wordt afgerond tot de onmiddellijk hogere dm³ wat het volume betreft en tot de onmiddellijk hogere dm² wat de oppervlakte betreft. Ingeval van uitsnijding in de geleverde stukken wordt er niets afgerekend wat de oppervlakte of het volume van de stenen betreft.

INRICHTING VAN DE WERF EN UITVOERING VAN DE WERKEN 8 Elektriciteit en water moeten door de klant worden voorzien op de werf. De geleverde en geplaatste gesteenten moeten ten allen tijde de gegeven ondersteuning behouden. De BVBA kan niet aansprakelijk gesteld worden wanneer de ondersteuning door de klant of door andere personen verwijderd worden.

LEVERING-EN AFHALINGSTERMIJN

9 De overeengekomen termijnen voor onze leveringen en werken zijn niet bindend. Zij worden gegeven ter aanwijzing. Een vertraging in de terbeschikkingstelling kan enkel en alleen aanleiding geven tot schadevergoeding voor zover dit specifiek bepaald werd en nà vaststelling van een aanmerkelijke opgelopen schade. De leveringen zullen gedaan worden naarmate de werken normaal vorderen, in overeenstemming met de door de klant aan de BVBA ten gepaste tijde schriftelijk overgemaakte instructies, waarbij rekening zal gehouden worden met de nodige termijn, nà de overmaking van het geheel der uitvoeringsdocumenten, voor de voorbereiding en de bewerking van de stenen.

10 Een vertraging in de terbeschikkingstelling van onze leveringen van werken mag geen reden zijn tot enige afgelasting vanwege de klant, behalve ingeval van een gedurende drie opeenvolgende weken onbeantwoorde rechtsgeldige ingebrekestelling.

11 Alle gevallen van overmacht worden voorbehouden ten voordele van de BVBA en ontheffen hem van alle verantwoordelijkheid. Worden als dusdanig aanzien: vertraging in de levering van de goederen door de BVBA bij derden besteld, algemene of gedeeltelijke stakingen, uitsluitingen (lock-outs), het ontbreken van vervoermateriaal, ongevallen m.b.t. machines en exploitatie, brand, ongunstige weersomstandigheden, grove hinder bij de uitvoering van de werken ten gevolge van de activiteiten van andere aannemers of personen betrokken bij het bouwproces, enz.

VERBORGEN GEBREKEN

12 De waarborg is beperkt tot het vervangen der gebrekkige materialen, met uitzondering van alle schadevergoedingen, kosten voor behandeling en ingebruikstelling. Er zal rekening gehouden worden wat er ook van zij met de gebruiksduur van het materiaal. De BVBA wijst iedere verantwoordelijkheid af in het geval dat, met het oog op hun bestemming, de materialen niet naar behoren zouden gekozen zijn, gebruikt en onderhouden op de juiste wijze en zoals het een goede huisvader beaamt. Dit geldt ook in het geval dat zij niet volgens de regels van de kunst aangewend zouden worden. De BVBA is eveneens niet aansprakelijk voor de gebreken gevonden in de blokken en de schijven tijdens de bewerking van de steen door de klant (risico van de zager), noch voor de bijzonderheden die eigen zijn aan het natuurlijk karakter van de leveringen.

VOORBEHOUD VAN EIGENDOM

13 De stenen blijven de volle eigendom van de BVBA tot het ogenblik van hun algehele betaling zelfs indien zij al gebruikt werden in een gebouw. De betaalde voorschotten blijven door de BVBA verworven ter vergoeding van de mogelijke verliezen bij wederverkoop.

BETALING 14 De klant dient de factuur te betalen netto en zonder korting voor het verstrijken van de vervaldatum. De vervaldatum is gesteld op 30 dagen nà factuurdatum, tenzij andersluidende overeenkomst. Indien het verschuldigd bedrag niet werd betaald binnen de gestelde termijn, wordt de factuur of het saldo onmiddellijk en volledig opeisbaar. Dit uitstel van betaling leidt van rechtswege en zonder ingebrekestelling tot verschuldigde intresten berekend aan 12 % per jaar, alsmede een verhoging van 10 % berekend op de hoofdsom met een minimum van 150 euro. Deze bepaling wordt door de klant aanvaard, in toepassing van artikel 1147 en artikel 1229 van het burgerlijk wetboek. Ingeval van betwisting of geschil zijn enkel de rechtbanken van Aalst, Dendermonde of Gent bevoegd, naar keuze van de BVBA. Alle klachten omtrent onderhavige factuur dienen uiterlijk binnen de 8 dagen nà factuurdatum schriftelijk via aangetekend schrijven te worden ingediend. Indien binnen deze termijn geen klacht werd ontvangen, heeft dit voor gevolg dat de klant volledig akkoord gaat met het geleverde werk en de goederen en zodoende de factuur in zijn geheel aanvaard heeft. Bij eventuele klachten schorsen de betalingsverplichtingen niet op. Een betaling gebeurt of wel in baar geld ofwel via storting op onze rekening. Bij ontvangst in baar geld dienen wij altijd de factuur ‘voor voldaan’ te ondertekenen.

NIETTIGHEID 15 Eventuele nietigheid van één of meerdere clausules van onderhavige algemene voorwaarden brengen in geen geval de nietigheid van de volledige overeenkomst teweeg. De overige bepalingen blijven onverminderd van toepassing.

Garantie

16 Op verlijmde verstekken in Keramiek, Glas, of andere soorten met een andere noemer als natuursteen. Word nooit garantie gegeven. De BVBA voert deze opdracht uit in opdracht van de klant maar de klant is verantwoordelijk indien deze loskomen of zich andere problemen voordoen.